Pořadatel - obec Železné


POŘADATELSKÉ PODMÍNKY 

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

VSTUPENKY

 • Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hlediště.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji během akce v místě jejího konání.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší z důvodů vyšší moci. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.
 • Vstupenka je platná pouze v nepoškozeném stavu.
 • Padělání vstupenek je trestné.
 • Akce není primárně určena pro děti, takže do 15 roků vstup dětí sice zdarma ale na vlastní nebezpečí, nad 15 roků plné vstupné.
 • Vlastník ZTP + 1 x doprovod mají vstup zdarma

VSTUP NA AKCI

 • Každý návštěvník akce obdrží po předložení vstupenky při vstupu do areálu akce na zápěstí identifkační náramek, který ho opravňuje ke vstupu do areálu.
 • S identifkačním náramkem je možné areál akce libovolně opouštět.
 • V případě, že identifkační náramek nebude upevněn na zápěstí, není platný.
 • V případě nemožnosti prokázat se platným identifkačním náramkem nebude návštěvníkovi umožněn vstup na akci, popřípadě bude pořadatelem vyveden.
 • Při každém vstupu do areálu má pořadatel právo zkontrolovat platnost identifkační pásky a provést kontrolu, zda návštěvník nevnáší do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Platí přísný zákaz:

 1. vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek,  hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, flmových kamer a videokamer,
 2. vnášení vlastního pití (výjimkou je strava a pití pro malé děti),
 3. rozdělávání otevřeného ohně,
 4. pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení,
 5. vstupu se psy a jinými zvířaty,
 6. rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.
 • Návštěvník akce se zavazuje respektovat pokyny pořadatelů, udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním návštěvníkům akce a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh akce.
 • Návštěvník akce se účastní na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.
 • Návštěvník akce uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografe, flmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na majetku či zdraví návštěvníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
 • Pořadatel akce má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh festivalu a návštěvníky bez platné identifkační pásky.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.